Regulamin

Witaj w GreenMo! Poniżej prezentujemy Ci nasz Regulamin, w którym poznasz zasady i warunki wynajmu rowerów elektrycznych GreenMo.

W pierwszej kolejności zapoznaj się z definicjami kluczowych pojęć, które znajdziesz w Regulaminie.

Pamiętaj żeby przed rozpoczęciem korzystania usług GreenMo zapoznać się z całą treścią Regulaminu.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie, pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie: 

Regulamin: niniejszy dokument określający korzystanie z usług świadczonych przez GreenMo, którego postanowienia stanowią warunki Umowy;

GreenMo: Move spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867), przy Al. Jana Pawła II 27, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000808618, posiadająca NIP: 7010949778;

Umowa: umowa zawierana pomiędzy GreenMo a Klientem, której przedmiotem jest wynajem Roweru przez Klienta, określona w niniejszym Regulaminie;

Abonament: wynagrodzenie płacone przez Klienta na rzecz GreenMo w zamian za wynajem Roweru na podstawie Umowy;

Klient: każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zawarła Umowę;

Rower: rower elektryczny udostępniony Klientowi przez GreenMo w ramach Umowy;

Skuter: skuter elektryczny udostępniony Klientowi przez GreenMo w ramach Umowy;

Data Końcowa: ostatni dzień obowiązywania Umowy;

Strona Internetowa: witryna https://www.greenmo.pl za pośrednictwem które GreenMo świadczy swoje usługi, w tym zawierana jest Umowa;

Portal klienta: przestrzeń dostępna dla Klienta w portalu internetowym https://www.greenmo.pl, gdzie Klient ma możliwość zarządzania zawartą Umową. W szczególności, za pośrednictwem Portalu klienta, Klient może zaktualizować dane osobowe, metodę płatności, czy też złożyć wypowiedzenie Umowy;

Kod rabatowy: elektroniczny bon towarowy o określonej przez GreenMo wartości oraz terminie ważności, który może być wykorzystany przez Klienta do opłacenia Umowy. Po upływie daty ważności Kod rabatowy jest uważany za przeterminowany i  nie jest honorowany przez GreenMo;

Usterka: losowa wada powstała wskutek normalnego używania Roweru lub baterii, w szczególności przebita dętka, zużyte klocki hamulcowe, zużyty/urwany łańcuch, uszkodzona przerzutka, pęknięta szprycha, zużyta kaseta;

Uszkodzenie: wada Roweru, baterii lub ładowarki spowodowana ich nieprawidłowym używaniem lub powstała wskutek zdarzenia losowego. Uszkodzeniem może być w szczególności połamany lub zgięty element Roweru.

Program poleceń: program lojalnościowy określony w pkt. 15 Regulaminu;

Kod polecający: unikalny ciąg znaków, przekazywany Klientowi po zawarciu Umowy. Kod może być używany przez Klienta do polecania usług GreenMo w ramach Programu poleceń. Kod polecający jest udostępniany Klientowi na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 

1. Zawarcie Umowy

1.1. W ramach Umowy GreenMo oddaje Klientowi do używania Rower na warunkach i w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w Regulaminie.

1.2. Umowa może być zawarta wyłącznie przez osobę fizyczną, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada kartę płatniczą MasterCard / Visa,
  • dysponuje urządzeniem z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługująca JavaScript, włączona obsługą plików cookies oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail),
  • wypełni formularz rejestracyjny i poda w nim prawdziwe dane.

1.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie Internetowej następuje poprzez:

1.3.1. podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko,
  • numer dowodu osobistego / lub karty pobytu / lub paszportu,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

1.3.2. Zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności,

1.3.3. Podanie danych karty płatniczej oraz udzielenie polecenia zapłaty w celu realizowania płatności za Umowę.

1.4. Zawarcie Umowy następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w sposób wskazany w pkt. 1.3 powyżej. W celu potwierdzenia zawarcia Umowy, na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji wraz z Regulaminem w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy.

1.5. Warunkiem wydania Roweru jest weryfikacja danych przekazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, w momencie przekazania Roweru. Dane będą weryfikowane w oparciu o okazany GreenMo przez Klienta dokument tożsamości.

1.6. GreenMo wyda Klientowi Rower nowy lub używany, bez wad i w pełni zdatny do używania i dopuszczony do ruchu.  GreenMo informuje Klienta o stanie Roweru w pisemnym protokole wydania Roweru przekazywanym Klientowi w momencie jego wydania.

1.7. Jeden Klient może zawrzeć Umowę tylko na jeden Rower. Nie dotyczy to sytuacji, w których GreenMo wymieni Klientowi Rower.

1.8. Rower jest częścią floty Rowerów. Umowa nie dotyczy konkretnego Roweru.

1.9. Rower pozostanie przez cały czas własnością GreenMo. Klient nie jest uprawniony do przekazywania Roweru, w szczególności do używania, najmu, dzierżawy osobom trzecim, jak również udzielać żadnych zabezpieczeń na Rowerze.

1.10. Klient będzie odpowiedzialny za przekazanie zmian danych znanych GreenMo, takich jak nowy adres zamieszkania, numer telefonu czy e-mail niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu zmiany danych.

 

2. Warunki korzystania z Roweru

2.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Roweru zgodnie z prawem, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej staranności, dbając o to, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia. Klient zobowiązuje się także do używania Roweru w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie, jak i innym uczestników ruchu.

2.2. Rower przeznaczony jest wyłącznie do użytku osobistego Klienta, na terenie miasta, w którym został wynajęty. Klient nie może bez zgody GreenMo zmieniać miejsca użytkowania Roweru.

2.3. Rower, przeznaczony jest jedynie do użytku w ruchu miejskim. Klient nie może korzystać z Roweru na nawierzchniach gruntowych, w szczególności w lesie, czy terenie trudno dostępnym.

2.4. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w Rowerze, których nie można usunąć bez uszkodzenia Roweru i nie wolno mu w jakikolwiek sposób manipulować elektroniką i / lub oprogramowaniem Roweru.

2.5. Rower jest wyposażony w baterię z jednym kluczem do blokady baterii oraz blokadą tylnego koła z łańcuchem. Klient, w jednym czasie może posiadać tylko jeden egzemplarz klucza do baterii i do blokady tylnego koła. Jeśli którykolwiek z kluczy zostanie zgubiony lub uszkodzony, Klient powinien zgłosić ten fakt GreenMo oraz uzyskać od GreenMo nowy klucz, którego koszt wynosi 30 zł. Klucz, który został wcześniej zgłoszony jako zagubiony i który został odzyskany, musi zostać natychmiast zwrócony do GreenMo.

2.6. W godzinach nocnych, tj. od g. 22.00 do 6.00, gdy Rower nie jest używany, musi on być przechowywany  w lokalu, domu, mieszkaniu, piwnicy, garażu, wózkarni lub w innych zamykanych pomieszczeniach.

2.7. Pozostawiając Rower na ulicy lub w innych publicznie dostępnych miejscach, Rower należy zabezpieczyć poprzez blokadę tylnego koła oraz przymocowanie ramy Roweru dołączonym łańcuchem do uchwytu/rzeczy trwale przymocowanej do gruntu. Rama musi być przymocowana do stojaka rowerowego lub innego stałego, nieruchomego obiektu. Należy zabezpieczyć także baterię poprzez ustawienie pozycji zamkniętej.

2.8. Rower może zawierać reklamy. Klient, w trakcie używania Roweru powinien zadbać, aby reklamy były stale widoczne. Klient musi niezwłocznie skontaktować się z GreenMo, jeśli reklama została uszkodzona lub reklama całkowicie zniknęła z Roweru.

2.9. W przypadku, w którym Klient poruszający się  Rowerem uczestniczy w kolizji drogowej, której nie jest sprawcą, jeżeli jest taka możliwość, powinien zażądać od sprawcy kolizji dane jego polisy ubezpieczeniowej. Klient ponadto powinien udokumentować kolizję w formie zdjęcia lub wideo i przesłać te dane GreenMo. Powyższe jest niezbędne GreenMo do rozpatrzenia sytuacji, w których Rower ulega Uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

3. Czas obowiązywania Umowy i Wypowiedzenie

3.1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, a swój bieg rozpoczyna od dnia odebrania Roweru przez Klienta.

3.2. Moment rozpoczęcia Umowy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze od wypełniania formularza rejestracyjnego. GreenMo zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia Umowy, jeżeli Klient nie odbierze Roweru w ww. czasie.

3.3. Klient może wypowiedzieć Umowę po upływie co najmniej jednego tygodnia, zgłaszając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy osobiście w biurze GreenMo.

3.4. Od dnia, w którym wypowiedzenie Umowy przez Klienta wpłynęło do GreenMo, Umowa będzie obowiązywała do końca okresu rozliczeniowego, który należy rozumieć jako Datę Końcową. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów Abonamentu do Daty Końcowej.

3.5. Wraz ze zgłoszeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, klient jest zobowiązany dostarczyć Rower oraz wszelkie urządzenia/przedmioty, które zostały wydane Klientowi do biura GreenMo lub do innego miejsca wyznaczonego przez GreenMo nie później niż w Dacie Końcowej w czasie indywidualnie ustalonym z GreenMo.

3.6. GreenMo sprawdzi Rower po jego zwrocie w celu weryfikacji stanu technicznego i ewentualnych Uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia wad, których Rower nie nosił w momencie jego wydania Klientowi, domniemywa się, że Uszkodzenie zostało spowodowane przez Klienta, a GreenMo przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta naprawienia tej szkody na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.7. Przekazanie przez Klienta Roweru przed Datą Końcową powoduje wygaśnięcie wszelkich praw Klienta wynikających z Umowy, bez uszczerbku dla zobowiązania Klienta do pokrycia pełnych kosztów Abonamentu do Daty Końcowej.

3.8. W przypadku, gdy Rower nie zostanie zwrócony w Dniu Końcowym lub przed nim, GreenMo zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Roweru, maksymalnie do 7 dni.

3.9. Jeśli Rower nie zostanie zwrócony do biura GreenMo w siedmiu dni od Daty Końcowej, o czym mowa w pkt. 3.5 powyżej, GreenMo będzie uważać rower jako przywłaszczony. GreenMo również zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta całkowitym kosztem Roweru w wysokości 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych 00/100).

 

4. Naprawa usterek / Uszkodzenia Roweru

4.1. W ramach Umowy GreenMo zobowiązuje się do obsługi i dokonywania niezbędnych napraw Roweru oraz prowadzenia technicznych przeglądów okresowych i wymiany zużytych części eksploatacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.

4.2. W celu naprawy Usterek i / lub Uszkodzeń Roweru, Klient zobowiązuje się do dostawy Roweru do biura GreenMo lub do innego miejsca wyznaczonego przez GreenMo. GreenMo będzie dążyć do jak najszybciej naprawy Usterki lub Uszkodzenia. Jeżeli czas niezbędny na dokonanie naprawy Usterki będzie dłuższy niż 1 godzina, zostanie dokonana wymiana Roweru o tych samych parametrach.

4.3. Klient zobowiązuje się do zgłaszania GreenMo wszelkich Usterek i / lub Uszkodzeń Roweru w terminie 3 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia. Niezgłoszenie Usterki lub Uszkodzenia w określonym wcześniej terminie, może skutkować odpowiedzialnością Klienta za powstałą Usterkę lub Uszkodzenie.

4.4. GreenMo zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta, aby ten umożliwił przeprowadzenie Przeglądu technicznego Roweru, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.5. GreenMo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu Roweru. Na żądanie GreenMo Klient będzie współpracował z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub konserwacjami.

4.6. W przypadku Uszkodzenia i zużycia Roweru innego niż te, będące wynikiem normalnego użytkowania, GreenMo zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od Klienta.

4.7. GreenMo nie wyraża zgody na to, aby Klient dokonywał samodzielnych napraw Usterek lub Uszkodzeń Roweru, jak również, aby zlecał naprawy osobom trzecim. Wszelkie Usterki i Uszkodzenia Roweru podlegają naprawom w biurze GreenMo lub innym miejscu wyznaczonym przez GreenMo.

4.8. GreenMo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy poniesione przez Klienta w wyniku korzystania z Roweru.

 

5. Zamiana Roweru

5.1. Zamiana Roweru może nastąpić tylko w przypadku naprawy Usterki w przypadku, o którym mowa w pkt. 4.2. Regulaminu.

5.2. Jeśli czas realizacji zamiany nie zostanie osiągnięty, Klient nie może żądać żadnego odszkodowania ani płatności.

5.3. Wraz z zamianą Roweru, Klient przekaże uszkodzony Rower do GreenMo wraz z baterią, blokadą oraz kluczem.

 

6. Płatności

6.1. W celu dokonywania opłaty Abonamentu, Klient będzie zobowiązany do udzielenia polecenia zapłaty na numer rachunku bankowego GreenMo, przez udostępnienie danych karty płatniczej w systemie płatniczym opisanym w zdaniu następnym. Płatności będą realizowane za pośrednictwem systemu Stripe, którego regulamin dostępny jest pod następującym adresem: www.stripe.com/en-gb-pl/privacy.

6.2. Abonament za wynajem Roweru wynosi: 190 zł brutto za tydzień (7 dni).

6.3. Abonament za wynajem Skutera wynosi: 280 zł brutto za tydzień (7 dni).

6.4. Klient może wynająć dodatkową baterię do Roweru, której koszt wynosi 40 zł brutto za tydzień (7 dni).

6.5. Klient może wynająć dodatkową baterię do Skutera, której koszt wynosi 70 zł brutto za tydzień (7 dni).

6.6. Opłata jest ustalana zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem wskazanym w pkt. 6.2 i 6.4 Regulaminu i jest płatna tygodniowo z góry, za pośrednictwem systemu Stripe, o którym mowa w pkt. 6.1 Regulaminu.

6.7. GreenMo zastrzega sobie prawo do pobrania z karty płatniczej udostępnionej przez Klienta, za pośrednictwem systemu płatniczego określonego w pkt 6.1. powyżej, kosztów związanych z Uszkodzeniami Roweru.

6.8. Abonament ulega automatycznemu odnowieniu w każdym nowym tygodniu Umowy, chyba że Klient ją wypowiedział lub od niej odstąpił.

6.9. Płatność za Abonament może być również dokonana w części lub w całości z użyciem Kodu rabatowego emitowanego przez GreenMo, który może być udostępniany przez GreenMo lub podmioty współpracujące z GreenMo. W tym celu, Klient w momencie składania zamówienia, jest zobowiązany do podania numeru Kodu rabatowego. Kody rabatowe są jednorazowe i mogą być wykorzystywane jedynie do opłaty Abonamentu. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki finansowe.

6.10. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Abonamentu GreenMo będą przysługiwały maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.

6.11. Jeżeli koszt odnowienia Abonamentu nie może zostać pobrany z karty płatniczej Klienta podpiętej w Systemie, GreenMo wyśle wezwanie do zapłaty w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres wskazany przez Klienta w Systemie.  GreenMo zastrzega sobie prawo do zaangażowania firmy windykacyjnej, jeśli należna kwota nie została zapłacona w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. GreenMo obciąży Klienta kwotą 100 zł brutto za zaangażowanie firmy windykacyjnej dla pokrycia kosztów związanych z windykacją.

 

7. Kradzież Roweru

7.1. Jeżeli Klient parkuje Rower, zawsze musi zabezpieczyć Rower w sposób określony w punkcie 2.7 Regulaminu.

7.2. W przypadku kradzieży Roweru i / lub baterii, Klient będzie zobowiązany niezwłocznie złożyć zawiadomienie o kradzieży wynajmowanego roweru w najbliższym komisariacie lub komendzie Policji.

7.3. W przypadku kradzieży Roweru i / lub baterii, Klient będzie zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin, zgłosić to GreenMo, przekazać GreenMo klucze do baterii i blokady oraz poinformować GreenMo o wszystkich okolicznościach kradzieży Roweru.

7.4. Jeżeli Rower został skradziony:

7.4.1. Jeżeli okaże się, że Rower nie został prawidłowo zabezpieczony przed kradzieżą, tj. w sposób zgodny z pkt. 2.7. Regulaminu, GreenMo obciąży Klienta kwotą odpowiadającą pełnej wartości Roweru w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych 00/100).

7.4.2. Aby wykazać, że Rower był zabezpieczony w sposób określony w pkt. 7.4.1. powyżej, Klient powinien dysponować kluczem blokady tylnego koła.

7.4.3. W przypadku odnalezienia Roweru po zgłoszeniu kradzieży, a Rower nie był prawidłowo zabezpieczony, Klient zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 500 zł.

7.4.4. Gdy na skutek kradzieży, Rower nie zostanie odnaleziony, a był zablokowany zgodnie z pkt. 2.7. Regulaminu, GreenMo obciąży Klienta kwotą odpowiadającą połowie wartości Roweru, nieprzekraczającą jednak kwoty 2.500,00 zł (dwu tysięcy pięciuset złotych 00/100).

7.5. Każdy Klient, którego Rower został skradziony co najmniej 2 razy, nie będzie miał możliwości korzystania z usług GreenMo.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. Odbiór oraz zwrot Roweru będą dokonywane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

8.2. Jeżeli Klient ma wątpliwości co do bezpieczeństwa Roweru, musi niezwłocznie skontaktować się z GreenMo wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@greenmo.pl.

 

9. Niewypełnienie zobowiązań

9.1. GreenMo jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości lub w części, jeżeli:

9.1.1. Klient nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności nieterminowo uiszcza wymagalne opłaty za co najmniej 3 kolejne okresy rozliczeniowe;

9.1.2. Klient nie opłaci Abonamentu co najmniej za dwa okresy rozliczeniowe;

9.1.3. Klient nie zgłasza się do GreenMo na umówiony przegląd techniczny Roweru;

9.1.4. Klient nie odpowiada na kontakt ze strony GreenMo przez okres dłuższy niż 7 dni;

9.1.5. Klient korzysta z Roweru niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności doprowadza do jego Zniszczenia lub Uszkodzenia;

9.1.6. Klient celowo przekazuje GreenMo nieprawdziwe informacje, w szczególności w formularzu rejestracyjnym lub też w bieżących wiadomościach wymienianych między Klientem a GreenMo.

9.2. W przypadkach, określonych w ust. 9.1 powyżej, GreenMo niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy wezwie Klienta do zwrotu Roweru oraz uiszczenia opłaty za okres liczony od dnia rozwiązania Umowy do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego w terminie 7 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady Zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, GreenMo zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.

9.3. W przypadku, gdy GreenMo rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym, na warunkach, o których jest mowa w pkt 9.1. powyżej, Klient nie będzie mógł zawrzeć nowej umowy przez okres 1 (jednego) roku od dnia rozwiązania Umowy.

9.4. Klient ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, jeżeli GreenMo wielokrotnie i / lub poważnie nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań opisanych w Regulaminie.

9.5. W przypadku wskazanym w pkt. 10.4 Regulaminu, GreenMo niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy wezwie Klienta do zwrotu Roweru oraz uiszczenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Na skutek rozwiązania Umowy na zasadach określonych w niniejszym pkt. 10.4 Regulaminu, GreenMo nie będzie obciążał Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, GreenMo zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.

9.6. Suma kar umownych, których GreenMo może dochodzić od Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu nie może przekraczać 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych 00/100) w roku, w którym Klient posiadał zawartą Umowę co najmniej na 1 (jeden) tydzień. Do sumy tej nie wlicza się wartość Roweru, jeżeli na gruncie Regulaminu GreenMo nabędzie prawo do żądania od Klienta zapłaty tej wartości.

9.7. Zapłata kar umownych określonych w Regulaminie nie wyłącza dochodzenia przez GreenMo roszczeń na zasadach ogólnych przewyższających wysokość kary umownej.

 

10. Odstąpienie od Umowy

10.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu powinien skierować do GreenMo, na adres e-mail: kontakt@greenmo.pl, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

10.2. W terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia GreenMo skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu zwrotu Roweru.

10.3. W terminie 14 dniu od dnia zwrotu Roweru GreenMo zwróci Klientowi uiszczone wcześniej koszty Abonamentu.

10.4. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy na zasadach określonych w niniejszej sekcji 10 Regulaminu, GreenMo nie będzie go obciążał żadnymi kosztami. Jeżeli zwrócony Rower będzie nosił ślady zniszczenia, niebędące następstwem normalnego użytkowania Roweru, GreenMo zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami naprawy Roweru.

10.5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Klient odebrał Rower i tym samym rozpoczął pierwszy dzień Umowy.

10.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient nie będzie mógł zawrzeć nowej Umowy przez okres 1 (jednego) roku od dnia zwrotu kosztów Umowy, o czym mowa w pkt 10.3 powyżej.

  

11. Reklamacje

11.1. W trakcie obowiązywania  Umowy, wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Umowy należy kierować drogą mailową na adres kontakt@greenmo.pl.

11.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres Klienta, jak również dokładny opis i powód reklamacji. GreenMo zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku, w którym nie spełnia ona wymagań wskazanych w zdaniu poprzednim.

11.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez GreenMo. W przypadku reklamacji o skomplikowanym stanie faktycznym, GreenMo zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu reklamacji do 60 dni od dnia ich otrzymania przez GreenMo, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim.

11.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

11.5. W przypadku braku porozumienia, Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim, który mieści się w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej).

 

12. Dane osobowe

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest GreenMo zwana dalej również „Administratorem”.

12.2. Wraz z akceptacją Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed akceptacją Regulaminu jego treścią, w tym w szczególności postanowieniami niniejszej sekcji 11 Regulaminu.

12.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).

12.4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy i wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z Regulaminu (art 6 ust. 1 lit b) RODO), a w szczególności:

12.4.1. wydania, odbioru i Zamiany Roweru(art 6 ust. 1 lit b) RODO),

12.4.2. obsługi reklamacji na warunkach wskazanych w Regulaminie (art 6 ust. 1 lit b) RODO),

12.4.3. prowadzenia kontaktu z Klientem (art 6 ust. 1 lit b) RODO).

12.5. Klient, ma prawo do:

12.5.1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

12.5.2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

12.5.3. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

12.5.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

12.5.5. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

12.5.6. sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 21 RODO),

12.5.7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12.6. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12.7. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wspierające GreenMo w wykonywaniu Umowy, w szczególności podmiot zajmujący się serwisem Rowerów, osoby świadczące na rzecz GreenMo usługi prawne, księgowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, jak również operatorzy płatności, audytorzy i oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych Klienta na podstawie przepisów prawa (np. sądy, organy administracji państwowej). Dane osobowe Klientów, którzy będą opłacali Umowę w sposób określony w pkt 6.1 Regulaminu mogą być udostępniane dostawcy usług płatniczych z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

12.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową.

12.9. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, szczególnie w przypadku realizacji uprawnień w pkt. 11.4 powyżej, należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@greenmo.pl. 

 

13. Zmiany Regulaminu

13.1. GreenMo zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów Abonamentu. Zmiany zostaną przekazane Klientowi pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie nowej wysokości Abonamentu.

  

14. Kontakt

14.1. Klienci mogą kontaktować się z GreenMo w następujący sposób:

14.1.1. E-mail: kontakt@greenmo.pl

14.1.2. Telegram: @greenmo_pl_bot

 

15. Program poleceń

15.1. Klient wynajmujący Rower może polecać usługę wynajmu świadczoną przez GreenMo. Po zawarciu Umowy Klient otrzymuje unikalny Kod polecający, który może udostępniać osobom trzecim, gdy poleca usługi GreenMo. Kod polecający zostanie wysłany na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.

15.2. W zamian za każdą osobę poleconą przez Klienta, która zawrze z GreenMo umowę wynajmu Roweru:

15.2.1. GreenMo obniży koszt Abonamentu Klientowi polecającemu za kolejny okres rozliczeniowy o 50 zł, chyba że osoba ta była już kiedyś Klientem.

15.2.2. GreenMo obniży koszt Abonamentu osoby poleconej przez Klienta za pierwszy okres rozliczeniowy o 50 zł, chyba że osoba ta była już kiedyś klientem GreenMo.

15.3. GreenMo nie przewiduje ograniczeń w kontekście ilości osób polecanych przez danego Klienta.